Start   |   Familjerätt   |   Skatterätt-deklarationer   |   Funktionshindrades rätt   |   Kontakt
Funktionshindrades rätt
Jag arbetar med föreläsningar, hjälp med ansökningar och att överklaga beslut till läns-, kammar- och Regerinsrätten. Nedan följer en kort beskrivning av de områden jag huvudsakligen arbetar med. Det finns även andra områden av funktionshindrades rättigheter som inte omnämns nedan. Oavsett område inom rättigheslagstiftninen är ni välkommen att kontakta mig så skall jag hjälpa er.


Kommunens Ansvar
Insatser avseende stöd i och utanför hemmet beslutas antingen enligt Socialtjänstlagen som omfattar samtliga invånare i kommunen eller enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) vilken omfattar personer med en större funktionshinder, den så kallade personkretsen.

Det vill säga personer med
-betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
-med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

En ansökan om stöd och service från en person som tillhör personkretsen bör i första hand prövas enligt LSS eftersom detta i allmänhet anses vara till fördel för den sökande. Observera att det är den sökande som avgör enligt vilken lag rätten till insatsen prövas.


Kommunala insatser enligt LSS

Personlig assistans
Den som har stora och varaktiga funktionshinder och behöver hjälp med personlig hygien, att klä på och av sig, att äta, att kommunicera med andra människor eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om funktionshindret har rätt till personlig assistent. Behovet måste ha uppstått och ansökan lämnats före 65 års ålder. Se vidare nedan under försäkringskassans ansvarsområden om assistansersättning.

Ledsagarservice
Om du behöver ledsagare för olika fritidsändamål exempelvis museibesök, inköp av kläder.

Korttidsvistelse
Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är dels att den funktionshindrade personen skall erbjudas miljöombyte och rekreation, dels att närstående därigenom kan beredas avlösning. Korttidsvistelse kan exempelvis vara läger och kortkurser eller växelvård.

Kommunala insatser enligt annan lagstiftning

Färdtjänst
Tillstånd till färdtjänst ges till den som på grund av funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Riksfärdtjänst
Om du på grund av funktionshinder inte kan resa inom Sverige till normala resekostnader med allmänna kommunikationsmedel har du rätt till riksfärdtjänst. Detta gäller även om resan inte kan genomföras utan ledsagare.

Bostadsanpassningsbidrag
Särskilt bidrag för att anpassa bostaden efter dina behov. Befintliga funktioner anpassas för att den funktionshindrade skall kunna nyttja bostaden. I undantagsfall kan bostaden även byggas ut. Exempel på bostadsanpassning är hiss, borttagna trösklar, kranar, höj/sänkbara köksbänkar samt ett antal andra åtgärder. Anpassning av bostaden skall göras med kommande behov i åtanke, det vill säga att framtida försämringar skall tas med i bedömningen av behovet av anpassning. Det är även viktigt att veta att det kommunen endast under särskilda omständigheter ärtvungen att anpassa mer än en bostad, till exempel vid flytt.

Handikapparkering
Parkeringstillstånd för att få använda parkeringsplats med handikappsymbol. Tillstånd kan utfärdas om rörelsehindret medför att man har betydande svårigheter att förflytta sig till fots. Tillstånd kan om särskilda skäl föreligger även utfärdas till den som är passagerare, det vill säga nte själv kan köra bilen.

Försäkringskassans ansvar

Assistansersättning
Den som ofattas av LSS har rätt att för sin dagliga livsföring få assistansersättning om den har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka. Med assistansersättning kan den enskilde själv anställa en eller flera personliga assistanter. Det är också möjligt att mot ersättning anlita kommunen eller annan som arbetsgivare för dessa. Det är alltså ett finansiellt stöd för att täcka kostnader för personlig assistans.

Sjukpenning/Sjukersättning
Sjukpenning utgår vid sjukdom under den tidsperiod som följer efter arbetsgivarens ansvar. Detta betalas ut under den akuta sjukdomsperioden. Om du inte tillfrisknar kan sjukpenningen övergå i tidsbestämd eller tillsvidare sjukersättning. Tidsbestämd sjukersättning får den som beräknas kunna återgå till arbetslivet men som inte förväntas göra så inom 12 månader. Tillsvidare sjukersättning beslutas om personen ifråga inte bedöms kunna återgå till arbetsmarknaden. Beslut kan fattas om att 100%, 75%, 50% eller 25% av en heltid skall vara sjukerättning. Vid sjukersättning som löper tillsvidare har arbetsgivaren rätt att säga upp personen till så stor del som sjukersättningen beviljats.

Bilstöd
Det finns möjlighet att erhålla bidrag till anskaffande av bil för den som har ett varaktigt funktionshinder. Vidare skall personen i fråga ha stora svårigheter att förflytta sig eller använda allmänna kommunikationsmedel. Det som kan sökas är bidrag för inköp av bil samt för individuell anpassning som kompenserar funktionsnedsättningen.

Den som uppfyller något av följande kriterier har rätt till bilstöd
1.
Person med funktionshinder under 65 år som är beroende av bil för att förvärvsarbeta, genomgå yrkesinriktad utbildning eller genomgår rehabilitering med utbildningsbidrag eller rehabiliteringsersättning.

2. Person med funktionshinder under 65 år som, efter att ha fått bidrag enligt ovan har lämnat arbetsmarknaden med sjukersättning som löper tilsvidare eller får sjukbidrag.

3. Person med funktionshinder mellan 18 och 50 år.

4. Förälder med funktionshinder som har barn under 18 år.

5. Förälder med funktionshindrat barn.

För funktionshindrade enligt punkt 1 och 2 krävs inte körkort om någon annan kan anlitas som förare under resorna.

Handikappersättning
Handikappersättning kan utgå till den som på grund av funktionshinder

1. I sin dagliga livsföring behöver hjälp av annan.

2. För att kunna arbeta eller studera behöver fortlöpande hjälp av annan

3. Har betydande merutgifter.

Försäkringskassan ser till din totala situation och väger samman hjälpbehov och merkostnader. Det är dock inte nödvändigt att ha både merkostnader och betydande hjälpbehov för att ha rätt tll ersättning.


Rehabiliteringsersättning
När du deltar i arbetsinriktad rehabilitering kan du ha rätt till rehabiliteringsersättning. En förutsättning är att rehabiliteringen ingår i en rehabiliteringsplan som du gjort tillsammans med Försäkringskassan.